تبلیغات
وستام گودرزی - حقیقت زندگی
من در دنیا خواهم ماند اما از او هویتی به ارث نخواهم برد .  راه زندگی من در اینجاست ولی در عین نبودن.من در دنیا زندگی میکنم ولی به دنیا اجازه زندگی را در خودم را نخواهم داد
من از او خواهم گذشت
و به این اصل ایمان دارم
بی هیچ اشفتگی 
بی هیچ پریشانی
من اینگونه زندگی خواهم کرد تا بدبختی و خوشبختی . شکست و پیروزی برای من یکی شوند
من ادامه میدهم
تا جایی که نور وتاریکی ... زندگی و مرگ را به تعادل برسانم و به سکوتی ژرف برسم.
این حقیقت است